Volební program

Našimi prioritami jsou:

1. Dobře fungující a stabilizovaná radnice s jasnou vizí

Podpoříme profesionální a stabilní pracovní tým úředníků. Do práce fungujících komisí a výborů více zapojíme občany a využijeme jejich odborné znalosti a zkušenosti. Otevřeme radnici občanům a jejich podnětům.

2. Promyšlené plánování a využívání zdrojů pro rozvoj obce

Letos na podzim bude mít Fryšták možnost žádat o dotace z Evropské unie. Dotace mohou pokrýt až 85 % nákladů na projekty z oblastí dopravy, školství, životního prostředí, sociálních služeb, památkové péče aj. Zasadíme se o to, aby v době spuštění výzev byly tyto projekty kvalitně zpracovány a připraveny.

3. Podpora třídění odpadu s ohledem na životní prostředí i peněženky občanů

Chceme klást důraz na podporu třídění komunálního odpadu. Fryšták se potřebuje připravit na plánované omezení skládkování odpadů (v souladu s cíli cirkulární ekonomiky). Chceme snižovat náklady na odstraňování komunálního odpadu mimo jiné podporou jeho nevytváření. Nikdo z obyvatel by to zároveň z domu neměl mít daleko k nádobám na tříděný odpad. Nadále chceme zachovat možnost odkládat vytříděný komunální odpad na dvoře TS Fryšták.

4. Snížení nákladů na energie u budov v majetku města

Zaměříme se na to, aby město Fryšták a jím řízené organizace usilovaly o udržitelný a k životnímu prostředí ohleduplný provoz svého majetku (k čemuž chceme maximálně využívat dostupné dotační programy), a to:

- snižováním energetické náročnosti budov (nejlevnější a nejekologičtější je ta energie, kterou není třeba vyrobit),
- smysluplným využíváním obnovitelných zdrojů (elektřinu vyrobenou lokálně z obnovitelných zdrojů není nutné draze nakupovat),
- omezováním světelného smogu (účelné řízení osvětlení ulic, kulturních památek a veřejných budov).

Chceme, aby město Fryšták využívalo všech dostupných možností k podpoře vlastníků nemovitostí na svém území (např. organizováním přednášek a konzultací k dostupným dotačním programům).

5. Investice do oprav:

Soustředění zdravotnických služeb na jedno místo

V minulých letech byl objekt zdravotního střediska zateplen, avšak vnitřní prostory zůstávají v původním stavu. Chceme se zasadit o vyřešení havarijního stavu rozvodů v objektu (odpady, voda, elektřina a otopný systém). Rekonstrukce by měla umožnit centralizaci zdravotnických služeb do objektu zdravotního střediska. Aktuálně je tato investice ve fázi tvorby (resp. doplnění) projektové dokumentace.

Nové prostory pro knihovnu

Městskou knihovnu dlouhodobě trápí nedostatečný prostor pro vystavované knihy, nevyhovující skladovací prostory a absence čítárny. Knihovna by si také zasloužila alespoň malý přednáškový sál pro akce, které pro občany pořádá. Po nezbytných stavebních úpravách přízemí penzionu bychom chtěli knihovnu přestěhovat do nově uvolněných a zrekonstruovaných prostor.

Sokolovna

Město Fryšták převzalo objekt sokolovny do svého vlastnictví v roce 2021. Jde o jediné kryté sportoviště sloužící všem Fryštačanům. Toto sportoviště je využíváno žáky ZŠ v rámci výuky tělocviku, ale využívají jej také sportovci z různých sportovních odvětví. Objekt sokolovny čeká na svoji větší rekonstrukci již několik desetiletí. Další využívání objektu bude podmíněno nezbytnými investicemi ze strany města. Největším problémem se momentálně jeví dlouhodobě neřešená prosakující vlhkost v suterénu objektu. Sportoviště navíc nesplňuje svými rozměry kritéria pro dané sporty. Přesto vnímáme tento prostor jako důležité sportovní zázemí pro Fryštačany, především vzhledem k jeho příznivé lokalitě. Budova je památkově chráněna a s ohledem na to budeme hledat její optimální využití. Prověříme také možnosti propojení sokolovny s budovou školy, případně využití prostor po bývalé kotelně.

Hrubá hospoda

Budova Hrubé hospody přešla v nedávné době do vlastnictví města. Naší vizí je objekt revitalizovat a zpřístupnit široké veřejnosti. V přízemí vytvoříme podmínky pro provozování restaurace (včetně menšího salonku pro uzavřenou společnost). V prvním patře by pak měl vzniknout sál pro pořádání společenských akcí a rodinných oslav, který by mohli Fryštačané využívat.

Kinosál – prostor pro veřejné a kulturní akce

Bývalý kinosál je univerzálním prostorem pro pořádání přednášek, koncertů, divadelních představení a dalších společenských akcí. Fryšták takový prostor nutně potřebuje. Současný stav objektu je ale pro pořádání takových akcí značně nedůstojný. Na rekonstrukci tohoto prostoru je kompletně připravena projektová dokumentace. Vzhledem k vysoké ceně plánované rekonstrukce ale budeme hledat cestu, jak zatím zrekonstruovat alespoň to nejnutnější, aby mohl sál znovu co nejdřív sloužit.

Náměstí

Náměstí vnímáme jako vizitku a vstupní bránu do města. V současné době naše náměstí neodpovídá představě o moderním prostoru středu města. Víme, že naše náměstí musí splňovat tři základní funkce: parkoviště, dopravní terminál, shromažďovací a relaxační prostor. Skloubit tyto zásadní požadavky není jednoduché a každý z nás může mít o řešení současného stavu jinou představu. Jako největší problém vnímáme parkování a dopravní situaci na náměstí a v jejím okolí obecně. V rámci rekonstrukce náměstí bychom tedy preferovali vybudování parkovišť mimo prostor vlastního náměstí a omezení povolené doby parkování na samotném náměstí. Současný projekt bychom podrobili diskusi o jeho aktuálnosti.

6. Žaba

Zachováme současný stav lokality jako klidové a odpočinkové oblasti. Prověříme možnosti vyčištění vodní nádrže, úpravy jejích břehů a opravy hráze.

7. Vytvoření sítě odpočinkových míst

Na vhodných místech vytvoříme odpočinková místa s lavičkami a zelení. Na vytipování vhodných míst budeme spolupracovat s občany Fryštáku. Prostory na Špici, prostor u Návratů nebo lokalitu Skalka doplníme vkusnou výsadbou a lavičkami.

8. Cyklostezky

Napojení Fryštáku na síť cyklostezek ve Zlínském kraji vnímáme jako jednu z našich priorit v oblasti dopravy. Zatímco napojení Fryštáku na Lukov je před realizací, napojení na Zlín bude možné až po vybudování přivaděče od dálnice. Jako reálné se jeví propojení Fryštáku s Rackovou a velkou výzvou, o kterou bychom se rádi zasadili, je rozvoj cyklostezek směrem na Holešov.

Dále podpoříme:

- Vytvoření prostoru pro pořádání venkovních kulturních akcí.
- Zajištění dostatečných kapacit pro předškolní a školní vzdělávání. S předstihem připravíme školku a školu na další demografický vývoj. Podpora rodin, služeb pro rodiny a samotného vzdělávání je jednou z našich největších priorit.
- Rozvoj volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost a vytvoření nových hřišť pro mladé lidi např. na workout či beach volejbal.
- Fungující aktivní spolkový a kulturní život v obci s jasně stanoveným grantovým programem.
- Rozvoj obce výstavbou rodinných domů v rámci současně platného územního plánu.