KDU.breadcrumbs.homeVolební program

Volební program

RODINA A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Jako projev vážného zájmu o občany budeme i nadále prohlubovat činnost komise pro občanské záležitosti.

Podpoříme zřízení dětského centra jako prorodinného celodenního zájmového centra s možností zabezpečení hlídání dětí.

Prosadíme zavedení finančního příspěvku pro prvňáčky.

Budeme i nadále finančně a materiálně podporovat Klub maminek a Klub seniorů.

Podpoříme participaci na systému sociálních služeb Zlínského kraje pro všechny zájemce.

Podpoříme další fungování účelového sociálního fondu města pro eliminaci tíživé situace spoluobčanů v životní tísni.

S odkazem na prokazatelnou poptávku vytvoříme podmínky pro výstavbu domů s malometrážními startovacími byty pro mladé rodiny, příp. výstavbu sociálních bytů.

Budeme prosazovat vícezdrojové financování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů.

Budeme dbát na údržbu a rozvoj bytových jednotek a služeb pro obyvatele v objektu domu s byty pro důchodce na náměstí Míru.

Podpoříme vznik nových, popř. rozšíření dětských hřišť, např. v Dolní Vsi, areálu fotbalového hřiště či na Vítové.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORTOVNÍ ČINNOST A VOLNÝ ČAS

Vytvoříme podmínky pro další modernizaci a rozšiřovaní vybavení mateřské a základní školy.

Podpoříme realizaci opatření vedoucí k úsporám nakládání s energiemi v objektech obou škol a domu s byty pro důchodce.

Podpoříme investice do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Budeme iniciovat pořízení mobilního zastřešeného pódia za účelem pořádání celoročního projektu kulturních vystoupení.

Ve spolupráci se základní školou, DIS Fryšták, ZUŠ Morava a dalšími neziskovými organizacemi ve Fryštáku budeme podporovat mimoškolní a volnočasové aktivity dětí a mládeže.

Budeme iniciovat založení tzv. univerzity 3. věku jako významné alternativy v oblasti zájmového vzdělávání našich seniorů.

Podpoříme rozšíření prostor městské knihovny o čítárnu, informační centrum a muzeum.

Podpoříme všechny aktivity, které povedou k propagaci a šíření dobrého jména města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD, MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA A INFORMOVANOST OBČANŮ

Pro další činnost Zastupitelstva města Fryštáku navrhneme přijetí morálního kodexu zastupitele.

Prosadíme jmenovité hlasování zastupitelstva a pořizování zvukového záznamu z jednání.

Podpoříme zřízení veřejně přístupného informačního bodu WIFI na náměstí Míru ve Fryštáku.

Budeme usilovat o hlubší zapojování občanů do činnosti v odborných a výběrových komisích či jiných poradních orgánech města.

Budeme podporovat veřejná jednání výborů, komisí a dalších poradních orgánů města.

Budeme zkvalitňovat podmínky pro profesionální výkon úředníků a dalších zaměstnanců města.

Podpoříme zřízení právní poradny pro občany na Městském úřadu ve Fryštáku jakožto místa „první právní pomoci“ občanům.

Budeme i nadále dbát o otevřenou informovanost o dění ve Fryštáku formou tištěného městského zpravodaje, modernizaci a nový vzhled webových stránek města včetně využití sociální sítě Facebook.

ROZVOJ A HOSPODAŘENÍ MĚSTA FRYŠTÁK

Prosadíme aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Fryštáku - cíleně právě až do r. 2020 (s ohledem na provázanost s evropským kofinancováním) jakožto závazného nástroje dalšího rozvoje města.

Podpoříme všechny koncepční návrhy směřující dalšímu rozvoji města předložené dalšími zastupiteli či občany města

Navážeme na získávání a řádné čerpání prostředků ze všech finančních dotačních titulů z dostupných národních i evropských zdrojů, ovšem nepodpoříme žádné zbytečné a populistické projekty, které by v konečném důsledky přinášely neadekvátní výdaje města, popř. nadměrné zadlužování města a zvýšení jeho provozních nákladů.

Jako základní nástroj řízení města prosadíme zpracování nového rozpočtového výhledu města do roku 2020, který racionálně a reálně řeší zdroje financování.

Zasadíme se o zpracování systematického plánu obnovy majetku města jakožto závazného předpokladu smysluplného nakládání s majetkem (reprodukce, opravy, pořizování či pronájmy apod.).

Podpoříme realizaci projektu přestavby stávajícího objektu kotelny na moderní víceúčelový objekt a jeho propojení s objektem základní školy a sokolovny vč. bezbariérového přístupu.

Budeme iniciovat vyčištění vodní nádrže v Horní Vsi a revitalizace na moderní sportovně rekreační zařízení.

Navrhneme vhodnou formu regulace doby parkování s časovým limitem zdarma na vybraných parkovacích místech na náměstí Míru (např. plocha před prodejnou COOP).

Podpoříme spolupráci s poslanci a senátory ve věci přípravy realizace stavby komunikace R49.

Podpoříme připravenou revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku.

Budeme iniciovat dokončení komplexní rekonstrukce hřbitova včetně rozšíření kolumbária.

Budeme iniciovat dobudování vodovodní infrastruktury města i v příměstských částech.

Budeme rozšiřovat spolupráci s podnikateli, živnostníky a zástupci firem podnikajícími na území města Fryšták a okolním regionu.

BEZPEČNOST A PREVENCE

Podpoříme činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů včetně zajištění rozvoje jejich dorostu.

Budeme usilovat o možnost odstranění budovy staré hasičské zbrojnice za účelem realizace konečné úpravy přilehlé křižovatky.

Budeme dbát na rozvoj dalších opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu s ohledem na vyšší ochranu cyklistů a chodců (chodníky, přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, inteligentní semafory apod.).

Budeme spolupracovat s  Policií ČR v rámci prevence kriminality a veřejného pořádku a spolupodílet se na rozšiřování technických prostředků pro ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku občanů a města (kamerový systém na náměstí, apod.).

Budeme iniciovat pořízení moderních - mobilních protipovodňových bariér, které jsou stejně efektivní, a přitom šetrné k životnímu prostředí.

V rámci prevence bezpečnosti a ochrany občanů budeme iniciovat vydání vyhlášky o zákazu pochůzkového a podomního prodeje.

DOPRAVA

Podpoříme realizaci navrženého projektu cyklostezky Fryšták – Lukov, realizaci zpevněné cyklotrasy Fryšták – Žabárna – Racková. Projekt a realizaci cyklostezky Fryšták – Zlín navrhneme k řešení v souvislosti s dokončením realizace stavby silnice R49, pro řešení situace do té doby budeme urychleně hledat řešení formou jednoduché zpevněné cyklotrasy.

Budeme i nadále podporovat zatraktivnění stávající Andrýskovy naučné stezky a propagaci poutní cesty Velehrad – Hostýn.

Podpoříme stavbu bezpečné osvětlené stezky pro chodce i cyklisty mezi Fryštákem a Lukovečkem podél hlavní komunikace.

Podpoříme postupnou rekonstrukci všech místních komunikací.

Podpoříme stávající systém dopravní obslužnosti města Fryštáku a jeho jednotlivých částí.

Podpoříme zřízení přehledného informačního panelu na autobusovém nádraží s příjezdy a odjezdy autobusů.

Budeme aktivně spolupracovat se zástupci jednotlivých okolních obcí našeho regionu na společných projektech (klidové zóny, cyklostezky, kulturní a společenské akce).

EKOLOGIE

Podpoříme další investice do Technických služeb města Fryšták s ohledem na rozšiřování služeb.

Navrhneme a podpoříme zavedení sběrných tzv. hnědých nádob pro sběr biologického odpadu.

Připravíme podmínky pro přechod města Fryštáku v oblasti likvidace odpadů s odkazem na schválené změny legislativy (ukončení skládkování) s podporou systému třídění.

Navrhneme meziobecní spolupráci v oblasti likvidace odpadů s cílem snížení celkových nákladů.

Budeme podporovat cenové úlevy pro občany třídící komunální odpad.

 

Fryšták, to je tradice – jistota – perspektiva.